Opis aplikacije CRHŽ in izjava o varstvu osebnih podatkov

1. Kaj je CRHŽ?

Centralni register hišnih živali (CRHŽ) je spletna aplikacija, ki omogoča vodenje evidence hišnih živali in njihovih lastnikov.  Za pse velja obvezna registracija, za mačke in bele dihurje pa je obvezna le za tiste živali, ki se bodo premikale izven RS.

Osebni podatki lastnikov niso prosto dostopni in se lahko uporabijo le v skladu z zakonsko določenim namenom. Poleg vodenja evidenc psov, mačk, belih dihurjev in drugih živali v skladu s predpisi, ter njihovih lastnikov, je namen CRHŽ tudi omogočanje nadzora nad izvajanjem rednih obveznih cepljenj psov proti steklini in desetdnevnega nadzora psov po ugrizu.

2. Pravna podlaga za CRHŽ?

CRHŽ vodi Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin na podlagi 90. člena Zakona o veterinarskih merilih skladnosti (Ur. l. RS 93/2005, 90/2012-ZdZPVHVVR, 23/2013-ZZZiv-C, 40/14 – ZIN-B in 22/18) za izvajanje veterinarskih predpisov, ki določajo pravila za identifikacijo in registracijo hišnih živali. Ti predpisi so:

Zakon o zaščiti živali (Ur.l.RS, št. 38/13, uradno prečiščeno besedilo, 21/18 - ZNOrg, 92/29 in 159/21) ,

Pravilnik o označevanju in registraciji hišnih živali (Ur.l.RS, št. 89/14),

Pravilnik o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje širjenja in zatiranje stekline (Ur.l. RS, 98/13 in 81/16)

ter

Uredba (EU) št. 576/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. junija 2013 o netrgovskih premikih hišnih živali in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 998/2003,
Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 577/2013 z dne 28. junija 2013 o vzorcih identifikacijskih dokumentov za netrgovske premike psov, mačk in belih dihurjev, o sestavi seznamov ozemelj in tretjih držav ter o zahtevah glede formata, oblike in jezika izjav, ki potrjujejo izpolnjevanje nekaterih pogojev iz Uredbe (EU) št. 576/2013 Evropskega parlamenta in Sveta.

3. Katere osebne podatke zbira CRHŽ in s kakšnim namenom?

3.1 - IDENTIFIKACIJSKI PODATKI

Osebni podatki lastnikov hišnih živali, ki se zbirajo v CRHŽ, so:

3.2 - NAMEN OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV V CRHŽ

Namen spletne aplikacije CRHŽ je vodenje evidence hišnih živali in njihovih lastnikov zaradi ugotavljanja odgovornosti. Osebni podatki se obdelujejo z namenom nadzora nad tem, ali so lastniki psov v predpisanem obdobju cepili psa proti steklini ter nadzora nad izvajanjem desetdnevnega nadzora psa ob postavljenemu sumu na steklino. V registru se vodi tudi evidenca nevarnih psov ter opravljenih šolanj nevarnih psov.

Register poleg vodenja evidenc o hišnih živalih omogoča tudi statistično obdelavo podatkov za različne namene kot na primer pregled nad številom registriranih hišnih živali v Sloveniji, pregled nad njihovim številom po občinah, pregled nad številom cepljenih psov v različnih obdobjih, število nevarnih psov in podobno.
 

4. Kdo ima dostop do vaših podatkov in komu jih razkrijemo?

Centralni register hišnih živali nima statusa javnega registra. Dostop do aplikacije imajo le s predpisi določene pooblaščene osebe, ki varujejo podatke v skladu s predpisi, ki urejajo varovanje osebnih podatkov. Pooblaščene osebe se k varovanju osebnih podatkov zavežejo s podpisano izjavo o varovanju osebnih podatkov oziroma s podpisom koncesijske pogodbe, sklenjene med UVHVVR in veterinarsko organizacijo, pri kateri je pooblaščena oseba zaposlena. Podatki v zbirki so ustrezno varovani, omogočena je sledljivost njihovih sprememb.

Dostop do osebnih podatkov imajo zaposleni pri upravljavcu UVHVVR, ki te podatke potrebujejo za izvajanje svojih del in nalog. Dostop do CRHŽ za vnos podatkov v zbirko pa imajo veterinarske ambulante s koncesijo, antirabične ambulante Nacionalnega inštituta za javno zdravje, zavetišča za izgubljene živali, Policija, Slovenska vojska (službeni psi) ter distributerji mikročipov in distributerji potnih listov.

Osebni podatki lastnikov hišnih živali v zbirki CRHŽ, do katerih imajo dostop pooblaščene osebe, se lahko uporabijo le v skladu z zakonsko določenim namenom. Upravljavec UVHVVR lahko uporablja podatke iz registra (razen osebnih podatkov) tudi za statistične namene in jih posreduje javnosti. Antirabične ambulante, veterinarske organizacije in zavetišča pa smejo uporabljati podatke le v obsegu, ki ga opredeljujejo 5.a, 6., 6.a, 26.a in 26.c, 28. člen Zakona o zaščiti živali, 11. in 91. člen Zakona o veterinarskih merilih skladnosti, 3. in 7. do 11. člen Pravilnika o označevanji in registraciji hišnih živali ter 11. člen Pravilnika o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje širjenja in zatiranje stekline.

Upravljavec UVHVVR iz CRHŽ lahko na zahtevo posreduje podatke sodiščem, odvetnikom, zavarovalnicam, policiji in drugim osebam na podlagi njihove področne zakonodaje.


5. Kako varujemo vaše podatke?

Podatki se varujejo v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov /ZVOP - 1/ (Ur. l. RS, št. 94/07-UPB1 in 177/20), Pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (objavljeno na spletni strani UVHVVR) ter veljavno zakonodajo, s katero so zavezani tudi zaposleni, katerim je odobren dostop do teh zbirk podatkov.

Zaščita pred nepooblaščenimi vstopi in vpogledi je zagotovljena tudi s sledljivostjo dostopov in obdelave podatkov v aplikaciji.

Do zbranih osebnih podatkov v zbirki podatkov CRHŽ dostopajo pooblaščene osebe z uporabniškim imenom in geslom. 

Dostop do zbranih osebnih podatkov v zbirki pooblaščenih oseb ima upravljavec UVHVVR.


6. Kontaktni podatki

Za odgovore na vprašanja ali za pomoč se lahko obrnete na kontaktno točko CRHŽ upravljavca UVHVVR, ki je objavljena tudi na spletni strani UVHVVR, ali uporabite naslednje kontaktne podatke:

Strokovna pomoč:

Informacijska pisarna SIRIS
e-mail: psi.prenos@gov.si
telefon: 01/300 13 65

Vsebinska pomoč:

dr. Urška Kos, dr. vet. med
e-mail: psi.prenos@gov.si
telefon: 01/300 13 73

Dostop do aplikacije CRHŽ:

e-mail: info.sir@gov.si